Vilkår for bruk

Vilkår for bruk

Spilleregler og Kundeavtale

Spilleregler

Disse bestemmelsene gjelder for UNICEF-lotteriet som arrangeres av UNICEF Komiteen i Norge (heretter «UNICEF»), org.nr. 961331846 i samarbeid med Lottovate Limited NUF (heretter «Lottovate»), org.nr. 915 756 697 i Norge (Lottovate Limited, org.nr. 08316397 i England), samlet omtalt som «Arrangøren».

UNICEFs lotteri formidles av Lottovate Limited NUF.

Spillereglene gjelder med virkning fra de publiseres på www.uniceflotteriet.no og inntil de eventuelt blir endret. Eventuelle endringer trer i kraft straks publisering har funnet sted.

1. Lotteriet

1.1 Former for deltakelse

Kun registrerte spillere kan kjøpe lodd i lotteriet. Dersom lotteriet åpner for uregistrert spill vil dette reguleres av særskilte spilleregler.

Deltakelse i lotteriet skal utføres av spilleren selv eller spillerens representant (heretter kalt «spilleren»).

Det er 18 års aldersgrense for å delta i lotteriet.

Det gjelder øvre grenser for spillinnsats og det kan innføres en øvre grense for tap. Nærmere informasjon om de til enhver tid gjeldende grenser finnes på www.uniceflotteriet.no.

1.2 Registrerte spillere

For å opprette spillerkonto må spiller gjennom registreringsprosessen, verifisere alderen og identiteten  sin ved bruk av BankID og annen dokumentasjon pålagt av myndighetene, samt akseptere en kundeavtale. Spilleren må selv påse at betalingsdetaljene som skal brukes er korrekte. Vilkår for opprettelse og bruk av spillerkonto fremkommer av Kundeavtalen.

1.3 Kjøp

For å delta I lotteriet kjøpes lodd via elektroniske kanaler.

1.3.1 Innleveringstid

Arrangøren fastsetter kjøpsfrister for lotteriet. Arrangøren kan stenge for registrering/salg av lodd hvis forretningsmessige, tekniske eller sikkerhetsmessige hensyn tilsier det.

1.3.2 Deltakelse i spillet

Det er kun de lodd som er registrert i Lottovates dataanlegg som deltar i lotteriet.

Et loddkjøp gjelder for første trekning som foretas etter at loddet er registrert i Lottovates dataanlegg, med mindre annet fremgår ved kjøpet av lodd. Hvis et loddet gjelder for flere trekninger, gjelder loddet fortløpende fra og med første trekning som foretas etter at loddet er registrert i Lottovates dataanlegg, og for det antall trekninger spilleren har kjøpt. For lodd som deltar over flere trekninger gjelder de betingelsene som foreligger ved gjennomføringen av den enkelte trekning.

1.4 Betaling

Betaling ved kjøp av lodd skjer gjennom innestående på spillerkonto, ved bruk av betalingskort eller andre godkjente elektroniske betalingsmidler.

1.5 Spillkvittering og kontroll

Når loddet er registrert i Lottovates dataanlegg, mottas en spillkvittering som bl.a. viser valgte spillkombinasjon, informasjon om spillet herunder trekningsdato og kjøpstidspunkt, kontrollnummer, innsatsbeløp, ved abonnement opplysninger om dette, samt eventuelle andre opplysninger pålagt av Lotteritilsynet.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom det som er gjengitt på spillkvitteringen og det som er registrert i Lottovates dataanlegg, gjelder det som er registrert i selskapets dataanlegg.

Spilleren må umiddelbart kontrollere at spillkvitteringen er korrekt.

1.6 Inngåelse av kjøp og Angrerett

Kjøpet ansees inngått når endelig bekreftelse fra spilleren er sendt.

Angrerettloven gjelder for kjøp av lodd. Når trekningen er gjennomført kan loddets verdi være kr 0. Forbrukeren må bære denne verdireduksjonen, dersom han bruker angreretten slik at kjøpesummen ikke tilbakebetales.

1.7 Trekninger

Trekningen skjer ved hjelp av software og en elektronisk trekningsserver.

Alle trekninger foretas av Lottovate i henhold til godkjente prosedyrer og rutiner fra Lotteritilsynet.

Trekningen offentliggjøres på www.uniceflotteriet.no og eventuelle andre måter fastsatt av Lotteritilsynet.

1.8 Premieutbetaling

Spilleren har ikke rett til premie, dersom spilleren ikke har betalt for spillet ved innlevering.

Dersom du vinner en av de mindre premiene vil beløpet bli utbetalt til din spillerlommebok. Du kan når som helst overføre midler ut fra spillerkontoen din.

Dersom du har vunnet jackpotten på NOK 2 000 000 vil du først få en e-post som informerer om at du har vunnet. Du vil deretter bli bedt om å kontakte kundeservice, slik at de kan verifisere kupongen din og betale ut premien.

Dersom Lottovate ved særlig grunn, f.eks ved mistanke om svindelforsøk, finner det nødvendig, kan selskapet beslutte å utsette utbetalingen av eventuelle premier.

Utbetalingen har befriende virkning for Arrangøren.

1.9 Skatt

Mottakelse av premie kan medføre skatteplikt. Spilleren er selv ansvarlig for innberetningen til Skattemyndighetene via sin selvangivelse og betaling av skatt som premien utløser.

1.10 Foreldelse og protest

En spiller som ikke får utbetalt den premien vedkommende mener å ha krav på, kan klage til Lottovate ved å sende en protest. Protesten må sendes skriftlig til følgende e-postadresse [email protected].

Protesten kan avvises, dersom spilleren ikke gir tilstrekkelige opplysninger til å kunne behandle protesten, eller dersom den ikke er innkommet til selskapet innen fristen, satt til 90 dager.

Lottovate gir innen tre måneder melding om resultatet av protestbehandlingen.

1.11 Ansvarsfraskrivelse

Arrangøren er ikke ansvarlig for kundens omkostninger eller tap (herunder bortfall av premie):

a) som skyldes spillerens forhold, herunder at spilleren ikke har overholdt bestemmelser i lov, kundeavtale, spilleregler eller utfyllende bestemmelser gitt via www.uniceflotteriet.no,

b) som skyldes at de lodd spilleren har kjøpt eller den spillkvittering spilleren har mottatt, ikke stemmer med det som er registrert i Lottovates dataanlegg,

c) som skyldes feil ved kommunikasjonen til eller fra Lottovates systemer og dataanlegg, eller

d) som skyldes Arrangørens forhold, herunder feil eller mangelfull informasjon fra kundeservice, feil på www.uniceflotteriet.no, SMS eller gjennom andre kanaler med mindre tapet skyldes forsett eller uaktsomhet utvist av Arrangøren.

Arrangøren er ikke ansvarlig for indirekte tap.

Arrangørens ansvar er under enhver omstendighet beløpsmessig begrenset tilsvarende størrelsen på Kundens betalingstransaksjon. Ansvar for direkte tap er oppad begrenset til NOK 5 000 per transaksjon og NOK 10 000 per år.

1.12 Personopplysninger

Lottovate vil behandle personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven. Spillere som har spørsmål vedrørende behandlingen av personopplysningene, kan henvende seg til Lottovate på e-postadressen [email protected].

Det blir behandlet personopplysninger som er nødvendig for at Lottovate skal kunne gjennomføre lotteriet, herunder motta betaling, gjennomføre trekninger og foreta premieutbetaling.

For å delta i lotteriet som registrert spiller må spilleren normalt opprette en spillerkonto. I den forbindelse registreres opplysninger om kontohavers navn og alder, kontaktopplysninger og opplysninger om betalingsmiddel (typisk bankkortnummer). Lottovate vil gjennomføre alderskontroll.

Hver gang en spillerkonto benyttes, blir det i tillegg registrert opplysninger om dato og klokkeslett, foretatte loddkjøp, samt innsatsbeløp. I tillegg lagres det informasjon om eventuelle premieutbetalinger.

Opplysningene kan videre bli brukt i forbindelse med Lottovates arbeid med å forhindre pengespillproblemer.

Navn og e-postadresser kan bli utlevert til UNICEF for at man skal kunne be om donasjoner og bistand til sitt humanitære arbeid.

Personopplysningene vil også kunne bli brukt til å gjennomføre markedsaktiviteter knyttet til UNICEF generelt, samt Lottovates lotterier spesielt. Slik bruk vil kun skje i tråd med markedsføringslovens og lotterilovens bestemmelser.

Opplysninger vedrørende den enkelte spiller kan i tillegg bli utlevert til Lotteritilsynet, dersom dette er lovpålagt eller følger av UNICEFs lotteritillatelse fra Lotteritilsynets.

Spilleren er selv ansvarlig for å informere Lottovate om eventuelle endringer av bankkonto, telefonnummer og e-postadresse.

1.13 Tilsyn og kontroll

Med hjemmel i Lov om lotteri har Lotteritilsynet tilsynsansvar med lotteriet. Lotteritilsynet skal ivareta spillerens interesser og påse at spillet foregår i samsvar med lovgivningen og lotteritillatelsen.

Med hjemmel i Lov om behandling av personopplysninger har Datatilsynet tilsynsansvar med Lottovates behandling av personopplysninger.

2.0 Om spillet

Lotteriet går ut på å velge ut fem tall i en fastsatt rekke og ett symbol som spilleren antar vil bli trukket ut som vinnertall/vinnersymbol.

Vinnertallene fastsettes ved trekning.

Normal trekning skjer en gang per uke, fredag klokken 19:00.

Arrangøren kan arrangere ekstra premietrekninger. Selskapet fastsetter selv bestemmelser for slike ekstratrekninger.

2.1 Loddets innhold og utfylling

Det elektroniske loddet har følgende variabler:

a) 5 hovedrekker som er nummerert fra 1 til 9 der det skal velges ett tall fra hver hovedrekke, dvs i alt 5 tall,

b) 9 ulike UNICEF-symboler der det skal velges ett symbol,

c) abonnementsmulighet,

De tallene og symbol som ønskes spilt markeres. Tilsvarende gjelder markering av øvrige felt spilleren eventuelt ønsker å benytte.

2.2 Pris og minimumsinnsats

Hvert lodd koster kr 40 for en ukes spill og minsteinnsats er kr 40.

2.3 Kansellering av spilleomgang

Dersom det på grunn av tekniske problemer eller forhold som Arrangøren ikke har herredømme over oppstår problemer med å gjennomføre spilleomgangen på en tilfredsstillende måte, avgjør Arrangøren hvorvidt spillet likevel skal gjennomføres eller om det skal kanselleres.

For kansellert spilleomgang tilbakebetales innsatsbeløpet. Arrangøren fastsetter nærmere bestemmelser om slik tilbakebetaling, og vil informere om dette på hensiktsmessig måte.

2.4 Beregning av premier

Av innsatsbeløpet går 40% til premier.

Premiefordelingen er som vist i tabellen nedenfor:

2.5 Nærmere regler om premiefordeling 

Kategori Antall korrekte tall + symbol Antall korrekte odds for denne kategorien Premie
1 5 + 1 531 440 NOK 2 000 000*
2 5 66 429 NOK 200 000
3 4 1 475 NOK 1000
4 3 91 NOK 100
5 2 11 NOK 40
6 0 + 1 9 NOK 40

* Dog utbetales totalt maks NOK 6.000.000 per trekning fordelt på vinnerne i Kategori 1 (se premiebegrensingen under).

Total odds for å vinne en premie = 1 til 4.

2.6 Premiebegrensning (dvs. gevinsten kan bli lavere enn i utgangspunktet angitt):

Dersom det i en spilleomgang skulle være mer enn tre vinnere av førstepremien, dvs. i Kategori 1 i tabellen over vil vinnerne ikke få utbetalt NOK 2.000.000 hver. I stedet må disse vinnerne dele det maksimale utbetalingsbeløp, som er satt til NOK 6.000.000. Dersom det f.eks. skulle være fem vinnere av førstepremien, vil hver vinner da motta NOK 6.000.000/5 = NOK 1.200.000.

Kundeavtale

Dette er en avtale mellom hver enkelt spiller/loddkjøper (heretter Kunden) og Lottovate Limited NUF (heretter Arrangøren) som arrangerer UNICEF-Lotteriet for UNICEF i Norge.

Inngåelse av avtalen og aksept av vilkårene i avtalen er en forutsetning for å kunne delta i UNICEF-lotteriet.

1. Generelt

For å delta i UNICEF-lotteriet er det et vilkår at Kunden aksepterer de Spilleregler som til en hver tid er publisert på www.uniceflotteriet.no og at Kunden har opprettet en spillerkonto. Hver Kunde kan kun ha en spillerkonto.

For å delta i UNICEF-lotteriet må Kunden være oppført i Det sentrale folkeregisteret og ha gyldig bankkonto i en norsk bank.

Kunden er ansvarlig for å oppgi korrekte og rettmessige opplysninger til Arrangøren. Dersom det ikke er gitt korrekte og rettmessige opplysninger, vil man miste retten til en eventuell premie. Det kan videre være ulovlig å benytte ikke-korrekte opplysninger. Kunden må uten ugrunnet opphold melde fra om endringer i de opplysningene som er registrert, for eksempel ny epostadresse eller endring av adresse eller telefonnummer. Endring kan foretas gjennom innlogging som Kunde.

Kunden må identifisere seg ved å bruke den identifiseringsmekanismen som Arrangøren har fastsatt, dvs primært ved bruk av BankID Dersom BankID skulle være ute av funksjon kan manuell verifisering foretas ved å kontakte Kundeservice.

Det er ikke tillatt å delta i UNICEF-lotteriet under andres navn eller via andres spillerkonto. Dersom man gjør det, vil man miste retten til eventuell gevinst. Dersom man vet eller mistenker at andre har benyttet ens spillerkonto, må man umiddelbart melde fra til Arrangøren.

Dersom Kunden tror, vet eller burde ha forstått, at uvedkommende har skaffet seg kjennskap til Kundens innloggingspassord eller påloggingsmekanisme, skal Kunden straks endre denne og varsle Arrangøren. Unnlatelse av dette anses som grovt uaktsomt og kan medføre at både Kunden og den uvedkommende mister rett til eventuell gevinst.

2. Spillerkonto

Gevinster utbetales til spillerkontoen eller den bankkonto som Kunden har registrert via spillerkontoen.

Ved høye innestående beløp på spillerkontoen har Arrangøren rett, men ikke plikt til å overføre beløpet fra Kundens spillerkonto til den bankkonto som Kunden har registrert.

Det opptjenes ikke rente på beløp stående på spillerkontoen.

Kunden kan se sine kontobevegelser på Min side. Kunden må selv kontrollere bevegelser på spillerkontoen og varsle Arrangøren ved mistanke om feil.

Dersom Kunden aktivt ikke har benyttet sin spillerkonto på  24 måneder, kan innestående beløp bli overført til den bankkonto Kundens har registrert. Tilsvarende gjelder ved opphør av avtalen.

3. Eventuelle feil og retting av feil

Dersom det er foretatt en feilaktig belastning eller godskriving på Kundens spillerkonto, har Arrangøren rett og plikt til å rette feilen ved korrigering av spillerkontoen. Dersom Kundens feilaktig har blitt godskrevet et beløp og Kunden disponerer over det feilaktig godskrevne beløpet, plikter Kunden å tilbakebetale beløpet til Arrangøren selv om det ikke er dekning på spillerkontoen. Dette gjelder også om Kunden var i god tro i forhold til den feilaktige godskrivingen.

4. Klage

Dersom Kunden mener at en transaksjon på Kundens spillerkonto er feil, kan Kunden fremme en klagesak til Arrangøren via Arrangørens kundeservice. Arrangøren vil i så fall undersøke forholdet, behandle klagen og gi Kunden svar innen rimelig tid.

5. Personopplysninger

Kundens personopplysninger vil bli behandlet på den måte som fremgår av spillereglene og Arrangørens Retningslinjer for personvern. Kunden aksepterer herved dette.

Kunden aksepter også utlevering av personopplysninger som Arrangøren pålegges gjennom lovgivning.

Dersom Kunden har spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger kan Arrangørens kundeservice kontaktes.

6. Ansvarsbegrensning

Enhver belastning på Kundens spillerkonto er Kundens eget ansvar, med mindre belastningen finner sted etter at Arrangøren har mottatt skriftlig varsel fra Kunden om at spillerkontoen skal sperres og sperringen er bekreftet. Dette ansvaret omfatter også tilfeller der passordet eller pålogging skjer uautorisert eller ulovlig, selv om Kunden ikke kan bebreides for dette.

Arrangøren kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for tap som følge av at spillerkontoen ikke kan benyttes, enten dette skyldes feil fra Arrangøren, at spillerkontoen har blitt feilaktig sperret, at systemene til Arrangøren ikke er operative, eller andre liknende forhold.

Arrangørens ansvar er under enhver omstendighet beløpsmessig begrenset tilsvarende størrelsen på Kundens betalingstransaksjon. Alt ansvar for indirekte tap fraskrives. Ansvar for direkte tap er oppad begrenset til NOK 5.000 pr transaksjon og NOK 10.000 pr år.

7. Opphør og endringer

Kundeforholdet varer til Kunden sier opp kundeforholdet.

Ved mislighold fra Kunden kan Arrangøren si opp avtalen med umiddelbar virkning. Arrangøren kan suspendere spillerkontoen mens man undersøker om det foreligger mislighold. Arrangøren kan også si opp Kundeforholdet dersom spillerkontoen ikke har blitt benyttet på 36 måneder.

Endringer i Kundeavtalen skal godkjennes av Kunden. Arrangøren har likevel adgang til å foreta mindre vesentlige endringer i avtalen, så fremt dette ikke forrykker forholdet mellom partene. Mindre vesentlige endringer vil bli hensiktsmessig kunngjort via elektroniske kanaler. Kunngjøringen skal gjøres minimum 15 dager før endringen trer i kraft.